V roku 2019 sa naša spoločnosť rozhodla uchádzať o dotáciu z EU fondov v operačnom programe Výskum a inovácie.

Hlavným cieľom projektu je inovácia výrobného procesu výroby špeciálnych odevov pre políciu, železnice či pošty a tým zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GEMOR Fashion s.r.o. Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Zvyšovanie efektívnosti a kvality výroby – nové inovatívne strojno-technologické vybavenie zabezpečí vyššiu rýchlosť a kvalitu výroby špeciálnych odevov
  • Znižovanie energetickej náročnosti výroby – všetky zariadenia budú mať nízku spotrebu elektrickej energie, čím sa zníži aj celková energetická náročnosť celého výrobného procesu firmy
  • Rast pridanej hodnoty a tržieb za vlastné výrobky – zavedením novej technológie sa rozširuje výroba podniku, zvýši sa objem tržieb, budú sa vyrábať kvalitnejšie výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Nárast tržieb zabezpečí rýchlu návratnosť investícií, čím sa zabezpečí aj efektívnosť a hospodárnosť využitia nenávratného finančného prostriedku.

Predmetom projektu je obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s inováciou výrobného procesu výroby špeciálnych odevov.

Hlavným očakávaným prínosom projektu bude zvýšenie kvality a pridanej hodnoty vyrobených špeciálnych odevov. Vyššia kvalita produktov okamžite podnieti nárast objednávok a tým pádom aj nárast tržieb. Realizácia projektu bude mať aj ďalšie prínosy nielen pre žiadateľa, ale aj pre dodávateľov a pre región.